Chương 5. Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 155 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  155  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.


Câu 2: So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:


– Loại phân tử;


– Tương tác phân tử;


– Chuyển động phân tử.


Câu 3:Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.


Câu 4:  Định nghĩa khí lí tưởng.


Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.
Frienship is a single soul dwelling in two bodies.
Aristotle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat