Chương 5. Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 155 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  155  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.


Câu 2: So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:


– Loại phân tử;


– Tương tác phân tử;


– Chuyển động phân tử.


Câu 3:Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.


Câu 4:  Định nghĩa khí lí tưởng.


Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tầm cỡ thực sự của một người được đo bằng cách anh ta đối xử những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì.
The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.