pacman, rainbows, and roller s

Chương 3. Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  103  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Momen lực đối với một trục quay là gì? Cánh tay đòn của lực là gì?


khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay ?


Câu 2: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).iair:


Câu 3:Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp sau:


a) Một người dùng xà beng để đẩy một hòn đá (Hình 18.3)


Chương  3. Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  103  SGK Vật Lý lớp 10


b) Một người cầm càng xe cút kít nâng lên (Hình 18.4).


Chương  3. Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  103  SGK Vật Lý lớp 10, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên