80s toys - Atari. I still have

Chương 1. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  44 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1:


Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (v= 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng 7.1.


1. Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?


Bảng 7.1


Chương 1. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  44 SGK Vật Lý lớp 10


Câu 2: Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo.


Câu 3:Cho công thức tính vận tốc tại B:


Chương 1. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  44 SGK Vật Lý lớp 10Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc.
Remember me and smile, for it's better to forget than to remember me and cry.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên