Insane

Listening Unit 13 Lớp 10 Trang 136

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema Listening trang 136 SGK. Em thường làm một trong những việc sau đây theo mức độ nào? Đánh dấu vào cột đúng, sau đó so sánh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn em.

UNIT 13: FILM AND CINEMA

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Em thường làm một trong những việc sau đây theo mức độ nào? Đánh dấu (✓) vào cột đúng, sau đó so sánh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn em.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai.
Ask me not what I have, but what I am.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên