Polaroid

Listening Unit 13 Lớp 10 Trang 136

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema Listening trang 136 SGK. Em thường làm một trong những việc sau đây theo mức độ nào? Đánh dấu vào cột đúng, sau đó so sánh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn em.

UNIT 13: FILM AND CINEMA

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Em thường làm một trong những việc sau đây theo mức độ nào? Đánh dấu (✓) vào cột đúng, sau đó so sánh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn em.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn nhắm tới sự hài hòa tuyệt đối giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Luôn luôn nhắm tới sự trong sạch trong tư tưởng và mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên