Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Writing trang 78 SGK. Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình và Viết về các thuận lợi và bất lợi.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

WRITING (VIẾT)

 

Viết về các thuận lợi và bất lợi.

Task 1: Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật.
The more real you get, the more unreal everything else is.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s