Teya Salat

Language Focus Unit 1 Lớp 10 Trang 19

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 1 A day in the Life of Language Focus trang 19 SGK. Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bằng một động từ thích hợp ở thì hiện tại đơn.

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Pronunciation/i/ /i:/

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bằng một động từ thích hợp ở thì hiện tại đơn. (Sổ động từ cho nhiều hơn số cần dùng và em phải sử dụng vài động từ nhiều lần)

1. is              4. are       7. catch         10. says

2. fish          5. catch     8. go             11. realize

3. worry       6. am        9. give up      12. am

Exercise 2. Điền trạng từ năng diễn vào đúng vị trí trong những câu sau., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người cần ít đổ rắc rối của mình lên môi trường xung quanh, và học cách thể hiện ý chí
trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin và đạo đức.
Man must cease attributing his problems to his environment, and learn again to exercise his will
his personal responsibility in the realm of faith and morals.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên