XtGem Forum catalog

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 3

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời là một dòng sông. Kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên