Old school Swatch Watches

Language Focus Unit 8 Lớp 10 Trang 88

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village Language Focus trang 88 SGK. Hãy tường thuật những câu dưới đây, dùng động từ cho sẵn và hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ say, tell hoặc talk.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

Pronunciation

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hãy tường thuật những câu dưới đây, dùng động từ cho sẵn.

1. An old farmer said their living had changed a lot thanks to the knowledge their children had brought home.

2. She said she was going to Ho Chi Minh city soon.

3. 1 thought the film would be interesting.

4. She said she couldn’t help him / her / me because she had too much to do.

5. Rick told me that Ann had written Jim a letter., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.
A man's felicity consists not in the outward and visible blessing of fortune, but in the inward and unseen perfections and riches of the mind.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên