Listening Unit 8 Lớp 10 Trang 86

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village Listening trang 86 SGK. Dựa vào nội dung của bài nói trong băng hãy xem những câu dưới đây là đúng (T) hay sai (F).

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hãy nhìn hai bức tranh của cùng một thị trấn rồi nói ra sự khác biệt giữa hai bức tranh đó.

- In the past, the town used to have only small houses, but now there are tall buildings.

- In the past, there weren’t any hotels, but now there is a big hotel in the town.

- The roads used to be narrow, but now they are wide.

- There wasn’t a car park in the town, but now there is a car park there. While you listen

Task 1: Dựa vào nội dung của bài nói trong băng hãy xem những câu dưới đây là đúng (T) hay sai (F)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có động cơ để hy vọng.
A strong mind always hopes, and has always cause to hope.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane