Bài 7: Tây Âu

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 7: Tây Âu lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 7. TÂY ÂU
Bài 7: Tây Âu Quá trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU)


I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950


1. Về kinh tế


-       Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy  bị tàn phá nên  sản xuất bị suy giảm.


-       Với sự  cố  gắng và  nhận viện trợ Mỹ qua “Kế hoạch Mác san”, nên kinh tế phục hồi và lệ thuộc Mỹ.


2. Về chính trị, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.
Our conscience is not the vessel of eternal verities. It grows with our social life, and a new social condition means a radical change in conscience.
Walter Lippmann
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967