Pair of Vintage Old School Fru

Bài 7: Tây Âu

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 7: Tây Âu lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 7. TÂY ÂU
Bài 7: Tây Âu Quá trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU)


I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950


1. Về kinh tế


-       Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy  bị tàn phá nên  sản xuất bị suy giảm.


-       Với sự  cố  gắng và  nhận viện trợ Mỹ qua “Kế hoạch Mác san”, nên kinh tế phục hồi và lệ thuộc Mỹ.


2. Về chính trị, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Về lâu dài, mọi Chính quyền đều là biểu tượng chính xác cho Nhân dân của mình, với đầy đủ những mặt trí tuệ và ngu dốt; chúng ta phải nói, Nhân dân nào Chính quyền đấy.
In the long
run every Government is the exact symbol of its People, with their wisdom and unwisdom; we have to say, Like People like Government.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên