Hướng dẫn làm bài tập – Các phương châm hội thoại
Hướng dẫn soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)


I: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập

1: Phương châm quan hệ


Thành ngữ ông nói gà, bà nói vịt để chỉ tình huống hội thoại mà mỗi người nói một đề tài khác nhau. Hậu quả là không hiểu nhau hoặc hiểu sai nội dung nói.


Kết luận: Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài, tránh nói lạc đề.


2: Phương châm cách thức


Câu hỏi 1  • Thành ngữ dây cà ra dây muống chỉ cách nói dài dòng, chuyện nọ sọ chuyện kia, không đúng đề tài giao tiếp. Thành ngữ lúng búng như ngậm hạt thị chỉ cách nói không mạch lạc, khiến người nghe không hiểu hoặc hiểu sai ý.

  • Cả hai cách nói trên đều khiến cho việc giao tiếp ít hiệu quả hoặc không có hiệu quả

  • Bài học: Khi giao tiếp phải nói ngắn gọn, mạch lạc.


Câu hỏi 2


Câu Tôi đồng ý với những nhận định về về truyện ngắn của ông ấy có thể hiểu theo hai cách:  • Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn.

  • Tôi đồng ý với những nhận định của họ về truyện ngắn của ông ấy.


Kết luận: Khi giao tiếp phải nói rành mạch, tránh mơ hồ (tránh hiểu theo nhiều ngĩa)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.
The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru