Disneyland 1972 Love the old s

Speaking Unit 9 Lớp 10 Trang 97

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Speaking trang 97 SGK. Dưới đây là những hành động cần làm để bảo vệ đại dương. Theo cặp, em hãy sắp xếp những hành động đó theo thứ tự tầm quan trọng rồi nói xem việc gì nên làm và không nên làm.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Dưới đây là những hành động cần làm để bảo vệ đại dương. Theo cặp, em hãy sắp xếp những hành động đó theo thứ tự tầm quan trọng rồi nói xem việc gì nên làm và không nên làm.

We should place rubbish and plastic bags in proper dustbins.

We should use water sparingly and shouldn't pollute it.

We should dispose of fishing lines and nets properly.

We shouldn't fish for species that are limited, threatened or endangered.

We shouldn't use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.

1-f     2-e    3-c     4-d     5-g   6-a and b, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên