The Soda Pop

Unit 3: People's Background

HocTap321 hướng dẫn các bạn học bài tiếng anh 10 Unit 3 People's Background phần ngữ pháp là quá khứ hoàn thành, thì quá khứ giúp chúng ta miêu tả một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và viết lại trong hiện tại.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 3 Lớp 10 Trang 32

 Speaking Unit 3 Lớp 10 Trang 34

 Listening Unit 3 Lớp 10 Trang 36

 Writing Unit 3 Lớp 10 Trang 37

 Language Focus Unit 3 Lớp 10 Trang 38

 

Grammar Notes (Chu điếm ngữ pháp), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.
A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên