Insane

Unit 3: People's Background

HocTap321 hướng dẫn các bạn học bài tiếng anh 10 Unit 3 People's Background phần ngữ pháp là quá khứ hoàn thành, thì quá khứ giúp chúng ta miêu tả một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và viết lại trong hiện tại.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 3 Lớp 10 Trang 32

 Speaking Unit 3 Lớp 10 Trang 34

 Listening Unit 3 Lớp 10 Trang 36

 Writing Unit 3 Lớp 10 Trang 37

 Language Focus Unit 3 Lớp 10 Trang 38

 

Grammar Notes (Chu điếm ngữ pháp), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong tình yêu có nghịch lý là hai cá thể trở thành một mà vẫn là hai cá thể.
In love the paradox occurs that two beings become one and yet remain two.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên