Polaroid

Language Focus Unit 4 Lớp 10 Trang 52

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 4 Special Education Language Focus trang 52 SGK. Em hãy dùng Which để nối một câu ở cột A và một câu ở cột B thành một câu mới.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn thành câu, dùng The và một trong các tính từ sau.

1. the young         3. the unemployed       5. the rich - the poor

2. the injured        4. the sick

Exercise 2. Em hãy hoàn thành câu bằng Used to và một động từ thích hợp.

1. used to smoke                    5. used to be

2. used to have                       6. used to take, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có nhiều điều quá lạ lùng để có thể tin được, chẳng có gì quá lạ lùng đến mức không thể xảy ra.
While much is too strange to be believed, nothing is too strange to have happened.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên