XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 4 Lớp 10 Trang 52

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 4 Special Education Language Focus trang 52 SGK. Em hãy dùng Which để nối một câu ở cột A và một câu ở cột B thành một câu mới.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn thành câu, dùng The và một trong các tính từ sau.

1. the young         3. the unemployed       5. the rich - the poor

2. the injured        4. the sick

Exercise 2. Em hãy hoàn thành câu bằng Used to và một động từ thích hợp.

1. used to smoke                    5. used to be

2. used to have                       6. used to take, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thực hành là người thầy tốt nhất.
Practice is the best of all instructors.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên