The Soda Pop

Language Focus Unit 4 Lớp 10 Trang 52

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 4 Special Education Language Focus trang 52 SGK. Em hãy dùng Which để nối một câu ở cột A và một câu ở cột B thành một câu mới.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn thành câu, dùng The và một trong các tính từ sau.

1. the young         3. the unemployed       5. the rich - the poor

2. the injured        4. the sick

Exercise 2. Em hãy hoàn thành câu bằng Used to và một động từ thích hợp.

1. used to smoke                    5. used to be

2. used to have                       6. used to take, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.
A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often
just to save it from drying out completely.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên