Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ 12


BÀI 11. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 Trật tự hai cực Yalta


I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945


1. Sự xác lập của trật tự hai cực Yalta  do Xô-Mỹ đứng đầu đã chi phối nền chính trị thế giới.


2. CNXH đã vượt khỏi phạm vi một nước và trở thành một hệ thống thế giới.


3. Sự phát triển mạnh của phong trào GPDT ở Á, Phi, Mỹ La-tinh, các nước này  tích cực tham gia và giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, góp phần  làm thay đổi căn bản hệ thống thế giới. Sau khi giành độc lập  đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, tuy nhiên vẫn còn xung đột.


4. Hệ thống đế quốc chủ nghĩa  có chuyển biến:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật đáng buồn cho kẻ dạy người khác nhanh hơn họ có thể học.
Woe to him who teaches men faster than they can learn.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên