Insane

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 10 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN AND READ. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 10 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Listen and read

Hoa: Hello, Lan.


Lan: Hi, Hoa. You seem happy.


Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today.


Lan: Do I know her?


Hoa: I don’t think so. She was my next-door neiahbor in Hue.


Lan: What does she look like?


Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.


Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.
Fear doesn't exist anywhere except in the mind.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên