Old school Swatch Watches

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 10 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN AND READ. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 10 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Listen and read

Hoa: Hello, Lan.


Lan: Hi, Hoa. You seem happy.


Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today.


Lan: Do I know her?


Hoa: I don’t think so. She was my next-door neiahbor in Hue.


Lan: What does she look like?


Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.


Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.
The friend is the man who knows all about you, and still likes you.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên