80s toys - Atari. I still have

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 1

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thận trọng là lý trí ở mức hoàn hảo, và hướng dẫn chúng ta trong mọi nghĩa vụ của cuộc đời.
Discretion is the perfection of reason, and a guide to us in all the duties of life.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên