Polly po-cket

LịchSử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953). P2Sử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1950-1953). Phần 2​

IV.PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT1 Về chính trị :-3-3-1951 Đại Hội thống nhất 2 mặt trận Việt Minh và Hội liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam thành Mặt Trận Liên Việt .-11-3-1951 thành lập “Liên minh nhân dân Việt- Miên – Lào “.2. Kinh tế :- Vận động sản xuất và tiết kiệm- Giảm tô và”Luật cải cách rụông đất” đợt 1 : 12-1953.LịchSử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953). P2

Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh-Liên Việt thành Mặt trận Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam, ngày 3-3-1951.

LịchSử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953). P2

LUẬT CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT được Quốc hội thông qua, ngày 14-12-1953.Thực hiện "cải cách ruộng đất", chia ruộng đất cho nông dân ở Thái Nguyên (1953)

3. Văn hóa , giáo dục , y tế :- Cải cách giáo dục(7-1950) để phục vụ kháng chiến , phục vụ sản xuất , phục vụ dân sinh.4. Phong trào thi đua yêu nước :1-5-1952 Đại Hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I khai mạc tại Việt Bắc chọn được 7 anh hùng.

Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất tại Kim Bình (5-1952).V. GIỮ VŨNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG .Chủ trương và hành động của ta :+ Chiến trường chính : đẩy mạnh vận động chiến .+ Chiến trường khác : giữ vững và phát triển chiến tranh du kích để phối hợp , làm thất bại âm mưu “ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh , dùng người Việt đánh người Việt” .+ Năm 1950- 1951 ta chủ động mở các chiến dịch :- Chiến dịch trung du ( Trần Hưng Đạo )- Chiến dịch đường số 18 ( Hòang Hoa Thám )- Chiến dịch Hà Nam Ninh ( Quang Trung .Kết quả : loại 1 vạn tên địch , tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trong của Pháp.

* Đánh bại địch ở Hòa Bình :- Âm mưu của địch là đánh ra Hòa Bình ( 1-1951) để ginh lại quyền chủ động đã mất , nối lại hành lang Đông Tây để chia cắt Việt Bắc với Liên Khu 3 ,4 .- Ta truy kích , diệt thêm 1 bộ phận địchLịchSử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953). P2

* Chiến thắng Tây Bắc ( 10-10-1952 ), căn cứ được mở rộng , nối liền căn cứ kháng chiến của Lào .LịchSử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953). P2* Chiến thắng Thượng Lào 1953: nối liền Thượng Lào với Tây Bắc Việt Nam thành một thế uy hiếp giặc Pháp .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Now and then it's good to pause in our pursuit of happiness and just be happy.
Guillaume Apollinaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên