XtGem Forum catalog

Unit 8 Celebrations: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 94 unit 8 celebrations Listening. Join the sentences, Describe each of the people in the pictures und Join the sentences. Use the words in brackets.

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

LISTENING (NGHE)

 

Listen to the song Auld Lang Syne. Fill in the missing words.

(Hãy nghe bài hát Auld Land Syne. Điền vào những từ còn thiếu)

                           Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

       and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

       and (a) days of auld lang syne?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích.
Man is born free, but is everywhere seen bound by chains.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên