The Soda Pop

Unit 8 Celebrations: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 94 unit 8 celebrations Listening. Join the sentences, Describe each of the people in the pictures und Join the sentences. Use the words in brackets.

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

LISTENING (NGHE)

 

Listen to the song Auld Lang Syne. Fill in the missing words.

(Hãy nghe bài hát Auld Land Syne. Điền vào những từ còn thiếu)

                           Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

       and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

       and (a) days of auld lang syne?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người không thể tự lừa dối chính mình, anh ta hiếm khi có thể lừa dối người khác.
When a person cannot deceive himself the chances are against his being able to deceive other people.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên