Disneyland 1972 Love the old s

Unit 8 Celebrations: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 94 unit 8 celebrations Listening. Join the sentences, Describe each of the people in the pictures und Join the sentences. Use the words in brackets.

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

LISTENING (NGHE)

 

Listen to the song Auld Lang Syne. Fill in the missing words.

(Hãy nghe bài hát Auld Land Syne. Điền vào những từ còn thiếu)

                           Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

       and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

       and (a) days of auld lang syne?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
Agnes Repplier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên