XtGem Forum catalog

Unit 6 The Environment: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment language focus trang 55. Change the adjectives into adverbs. Then use the adverles to complete the sentences

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

LANGUAGE FOCUS

 

Adjectives and adverbs

Adverb clauses of reason (as, because)

Adjective +That - clause

Conditional sentences type 1

1) Change the adjectives into adverbs. Then use the adverles to complete the sentences

(Đổi tính từ thành phó từ. Sau đó dùng phó từ để hoàn thành câu)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Còn thế lực nào mạnh mẽ hơn tình yêu?
What force is more potent than love?
Igor Stravinsky
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên