XtGem Forum catalog

Unit 6 The Environment: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 6 the environment language focus trang 55. Change the adjectives into adverbs. Then use the adverles to complete the sentences

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

LANGUAGE FOCUS

 

Adjectives and adverbs

Adverb clauses of reason (as, because)

Adjective +That - clause

Conditional sentences type 1

1) Change the adjectives into adverbs. Then use the adverles to complete the sentences

(Đổi tính từ thành phó từ. Sau đó dùng phó từ để hoàn thành câu)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.
Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên