Duck hunt

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt lớp 11

BÀI GIẢNG - ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT

I. Lọai hình ngôn ngữ


1. Lọai hình: tập hợp những sự vật, hiện tượng có cùng chung những đặc trưng cơ bản nào đó.


Ví dụ: múa rối, chèo cổ...thuộc lọai hình nghệ thuật sân khấu dân gian, bản tin, phóng sựtin nhanh thuộc lọai hình báo chí.


2. Lọai hình ngôn ngữ


-       Là một kiểu cấu tạo ngôn ngữ, trong đó bao gồm một hệ thống những đặc điểm có liên quan với nhau, chi phối lẫn nhau.


-       Có 2 lọai hình ngôn ngữ: lọai hình ngôn ngữ đơn lập, lọai hình ngôn ngữ hòa kết.


-       Tiếng Việt thuộc lọai hình ngôn ngữ đơn lập


II. Đặc điểm loai hình của tiếng Việt, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không có giới hạn, chỉ trừ những giới hạn do chính bạn tạo ra.
Life has no limitations, except the ones you make.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên