The Soda Pop

Unit 2 Clothing: Getting started

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 2 clothing 1 getting started dễ hiểu nhất. Look at these people wearing the national dress of their country. Decide where each person comes from.

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Look at these people wearing the national dress of their country. Decide where each person comes from. (Hãy nhìn những người đang mặc trang phục truyền thống của đất nước họ. Quyết định xem họ đến từ đất nưđc nào.)

a. She comes from Japan.

b. She comes from Viet Nam.

c. He comes from Scotland (the Ư.K).

d. She comes from India.

e. He comes from the USA.

f. She comes from (Saudi) Arabia.

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên