Old school Swatch Watches

Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh speaking unit 10 Life on Other Planets lop 9. There are drawings of things a space - tourist to Mars saw and noted down.

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

SPEAKING (NÓI)

 

a) There are drawings of things a space - tourist to Mars saw and noted down. Try to guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue with a partner.

(Có những hình vẽ mà một nhà du hành vũ trụ đến sao hỏa nhìn thấy và ghi lại. Cố gắng đoán và nối hình vẽ với tên gọi trong khung. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học)


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn muốn điều gì đó, bạn phải sẵn sàng trả phí.
When you want something, you have to be willing to pay your dues.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên