XtGem Forum catalog

Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh speaking unit 10 Life on Other Planets lop 9. There are drawings of things a space - tourist to Mars saw and noted down.

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

SPEAKING (NÓI)

 

a) There are drawings of things a space - tourist to Mars saw and noted down. Try to guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue with a partner.

(Có những hình vẽ mà một nhà du hành vũ trụ đến sao hỏa nhìn thấy và ghi lại. Cố gắng đoán và nối hình vẽ với tên gọi trong khung. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học)


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu phụ nữ thích hứa hẹn thật nhiều, còn đàn ông thích chiếm đoạt thật nhiều.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên