pacman, rainbows, and roller s

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.LUYỆN TẬP. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 4, 5, 6, 7 trang 149 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.LUYỆN TẬP.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 4, 5, 6, 7 trang 149 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo


Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :


a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ? Nhóm –COOH ?


b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; K2CO3 ?


Viết các phương trình phản ứng hóa học.


Lời giải., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do.
The law will never make a man free; it is men who have got to make the law free.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên