80s toys - Atari. I still have

Unit 7 Saving Energy: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy speaking trang 58. Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save money.

UNIT 7: SAVING ENERGY

SPEAKING (NÓI)

 

a. Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save money.

(Hãy nhìn những thành ngữ trong bảng và hình vẽ. Đưa ra những đề nghị về việc làm thế nào tiết kiệm năng lượng)

Example: I think we should turn off the faucet.

(Tôi đề nghị chúng ta nên tắt vòi nước)

I suggest Fixing the faucer. (Tôi đề nghị sửa vòi nước)


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó.
Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên