Unit 7 Saving Energy: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy speaking trang 58. Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save money.

UNIT 7: SAVING ENERGY

SPEAKING (NÓI)

 

a. Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save money.

(Hãy nhìn những thành ngữ trong bảng và hình vẽ. Đưa ra những đề nghị về việc làm thế nào tiết kiệm năng lượng)

Example: I think we should turn off the faucet.

(Tôi đề nghị chúng ta nên tắt vòi nước)

I suggest Fixing the faucer. (Tôi đề nghị sửa vòi nước)


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
I always like walking in the rain, so no one can see me crying.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru