Unit 9: Natural Disasters (Thiên Tai)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc.
Remember me and smile, for it's better to forget than to remember me and cry.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt