Teya Salat

Unit 5 The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng). Tag question là câu hỏi ngắn dùng thêm vào sau một câu nói lời nói để hỏi thông tin hoặc để khẳng định lại ý vừa hỏi ưong câu lời nói (statement).

UNIT 5: THE MEDIA

(Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 5 The Media: Getting Started

 Unit 5 The Media: Listen and Read

 Unit 5 The Media: Speak

 Unit 5 The Media: Listening

 Unit 5 The Media: Write

 Unit 5 The Media: Language Focus 

 , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời là thế: ngốc thường tinh tướng, khôn hay dại dột.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên