XtGem Forum catalog

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Getting started

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 18 SGK)


Đề bài:


Match each objects with its name.(Hãy ghép vật với tên gọi của nó).


a fax machine                          an address book


a public telephone                   a mobile phone


a telephone directory               an answering machine


Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.
Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên