Teya Salat

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Getting started

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 18 SGK)


Đề bài:


Match each objects with its name.(Hãy ghép vật với tên gọi của nó).


a fax machine                          an address book


a public telephone                   a mobile phone


a telephone directory               an answering machine


Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mục tiêu của việc dạy dỗ học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy.
The object of teaching a child is to enable him to get along without a teacher.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên