XtGem Forum catalog

Unit 9 Natural Disasters: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 9 unit 9 natural disasters writing trang 79 SGK. . Mrs. Quyen told Lan that she heard on the radio that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered her family and told them to find shelter in the house.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

WRITE (Viết)

 

Use the pictures and the words in the box to write a strory. You can make changes or add more details to the story. (Sử dụng những hình ảnh và từ trong khung để viết 1 câu chuyện. Em có thể thay đổi hoặc thêm 1 số chi tiết vào câu chuyện)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.
Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên