The Soda Pop

Unit 9 Natural Disasters: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 9 unit 9 natural disasters writing trang 79 SGK. . Mrs. Quyen told Lan that she heard on the radio that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered her family and told them to find shelter in the house.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

WRITE (Viết)

 

Use the pictures and the words in the box to write a strory. You can make changes or add more details to the story. (Sử dụng những hình ảnh và từ trong khung để viết 1 câu chuyện. Em có thể thay đổi hoặc thêm 1 số chi tiết vào câu chuyện)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi tệ nhất.
Poverty is the worst form of violence.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên