XtGem Forum catalog

Unit 2 Clothing (Quần áo)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 2 Clothing (quần áo), trong bài này chúng ta có 6 tiết: Getting started, Listen and Read, Speak, Read, Write, Language Focus.

 

Xem bài giải các phần tiếp theo trong SGK:

 Unit 2 Clothing: Getting started

 Unit 2 Clothing: Listen and Read

 Unit 2 Clothing: Speak

 Unit 2 Clothing: Read

 Unit 2 Clothing: Write

 Unit 2 Clothing: Language Focus

 

A. Revision (Ôn): The passive (câu bị động)

1. Active voice and passive voice (Thể chủ động-Thể bị động), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên