Old school Easter eggs.

Unit 2 Clothing (Quần áo)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 2 Clothing (quần áo), trong bài này chúng ta có 6 tiết: Getting started, Listen and Read, Speak, Read, Write, Language Focus.

 

Xem bài giải các phần tiếp theo trong SGK:

 Unit 2 Clothing: Getting started

 Unit 2 Clothing: Listen and Read

 Unit 2 Clothing: Speak

 Unit 2 Clothing: Read

 Unit 2 Clothing: Write

 Unit 2 Clothing: Language Focus

 

A. Revision (Ôn): The passive (câu bị động)

1. Active voice and passive voice (Thể chủ động-Thể bị động), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có ai thực sự hiểu sự ưu sầu hay nỗi vui mừng của kẻ khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên