Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 2 Clothing (Quần áo)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 2 Clothing (quần áo), trong bài này chúng ta có 6 tiết: Getting started, Listen and Read, Speak, Read, Write, Language Focus.

 

Xem bài giải các phần tiếp theo trong SGK:

 Unit 2 Clothing: Getting started

 Unit 2 Clothing: Listen and Read

 Unit 2 Clothing: Speak

 Unit 2 Clothing: Read

 Unit 2 Clothing: Write

 Unit 2 Clothing: Language Focus

 

A. Revision (Ôn): The passive (câu bị động)

1. Active voice and passive voice (Thể chủ động-Thể bị động), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngay sau khi hành vi được giải thích bằng sự biện luận phức tạp thì hãy tin rằng hành vi đó là xấu xa. Cách giải quyết của lương tâm là thẳng thắn và đơn giản.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên