pacman, rainbows, and roller s

Listening Unit 7 Lớp 12 Trang 79

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Listening trang 79 SGK. Theo cặp, các em thảo luận câu hỏi: “Em có nghĩ là ma túy phải bị cấm sử dụng không? Tại sao? (Không?) ”

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, các em thảo luận câu hỏi: “Em có nghĩ là ma túy phải bị cấm sử dụng không? Tại sao? (Không?) ”

* Nghe và lặp lại:

Tango                      discourage                    drug-taker

rationally                 ruin                               solution

unfortunately          measures                       islanders

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta ít khi nào tự hào khi chỉ có một mình.
We are rarely proud when we are alone.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên