80s toys - Atari. I still have

Listening Unit 7 Lớp 12 Trang 79

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Listening trang 79 SGK. Theo cặp, các em thảo luận câu hỏi: “Em có nghĩ là ma túy phải bị cấm sử dụng không? Tại sao? (Không?) ”

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, các em thảo luận câu hỏi: “Em có nghĩ là ma túy phải bị cấm sử dụng không? Tại sao? (Không?) ”

* Nghe và lặp lại:

Tango                      discourage                    drug-taker

rationally                 ruin                               solution

unfortunately          measures                       islanders

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đàn ông khi say sẽ nghĩ đến người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. Đàn bà khi say sẽ nghĩ đến người đàn ông mà cô ta hận nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên