Old school Easter eggs.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trực giác giống như đọc một chữ mà không phải đánh vần thành lời. Một đứa trẻ không thể làm điều đó vì nó có quá ít kinh nghiệm. Một người trưởng thành biết chữ ấy bởi họ đã thấy nó trước đây.
Intuition is like reading a word without having to spell it out. A child can't do that because it has had so little experience. A grown
up person knows the word because they've seen it often before.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên