XtGem Forum catalog

A visit from a Pen Pal: Getting Started

Hướng dẫn các bạn làm phần Getting started A visit from a Pen Pal - unit 1 trang 6 tiếng anh 9. Work with a partner. A foreign pen - pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit ?

UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL)">A VISIT FROM A PEN PAL

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Work with a partner. A foreign pen - pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit ?

(Hãy làm việc với một bạn cùng học. Một người bạn tâm thư nước ngoài sắp đên ở cùng với em một tuần. Em sẽ thực hiện những hoạt động nào trong suốt cuộc viếng thăm này ? Nhìn vào gợi ý trong tranh).

VD:

A. (Chỉ vào tranh một cái chợ) : I think this is one of the places we want to take our friend to. We can do shopping or Ul introduce her a Vietnamese market.

.B. Good idea ! I believe she will be interested in it.

Một số từ gợi ý:

+ To the literature temple in Ha Noi. (Đến thăm miếu ở Hà Nội)

+ To temples and churches. (Đến đền đài và nhà thờ), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cái bụng đói không thể lắng nghe.
A hungry stomach cannot hear.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên