The Soda Pop

A visit from a Pen Pal: Getting Started

Hướng dẫn các bạn làm phần Getting started A visit from a Pen Pal - unit 1 trang 6 tiếng anh 9. Work with a partner. A foreign pen - pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit ?

UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL)">A VISIT FROM A PEN PAL

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Work with a partner. A foreign pen - pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit ?

(Hãy làm việc với một bạn cùng học. Một người bạn tâm thư nước ngoài sắp đên ở cùng với em một tuần. Em sẽ thực hiện những hoạt động nào trong suốt cuộc viếng thăm này ? Nhìn vào gợi ý trong tranh).

VD:

A. (Chỉ vào tranh một cái chợ) : I think this is one of the places we want to take our friend to. We can do shopping or Ul introduce her a Vietnamese market.

.B. Good idea ! I believe she will be interested in it.

Một số từ gợi ý:

+ To the literature temple in Ha Noi. (Đến thăm miếu ở Hà Nội)

+ To temples and churches. (Đến đền đài và nhà thờ), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự lạm dụng ngôn từ là công cụ lớn nhất của lối mánh khóe và ngụy biện, của các đảng phái, bè lũ và phe cánh trong xã hội.
Abuse of words has been the great instrument of sophistry and chicanery, of party, faction, and division of society.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên