Unit 9 Natural Disasters: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 9 unit 9 natural disasters language focus trang 74, 76, 79 và 81 SGK. Use your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

o Relative pronouns : who, that, which

o Relative clause (continued)

1. Use your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given.

(Sử dụng kiến thức của bạn để trả lời những câu hỏi. Dùng “who”, “which” hoặc “that” trong câu trả lời của em và bắt đầu câu trả lời vđi các từ cho sẵn)

Example :

a) The city which was struck by a huge earthquake in 1995 is Kobe.

a) Which city in Japan was struck by a huge earthquake in 1995?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghĩa, nhân là ngọn đuốc soi đường cho thiên hạ.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.