Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Chương III: ADN và gen – Mối quan hệ giữa gen và tính trạng  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 59


Bài 1. Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtẽin.Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN. Trình tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin  tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin.


Gen -» ARN -» prôtêin.Bài 2. NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?


Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin


Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:


+ Gen ( ADN) -> ARN : A-U , T-A, G-X, X-G


+ ARN -> prôtêin : A-U, G-XBài 3. Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người biết cảm nhận và vui với vẻ đẹp sông nước, núi non. Cảm nhận sự động, tĩnh của sự vật. Biết vui thú, sẽ sống thọ.
Tri giả lạc thuỷ, nhân giả lạc sơn. Tri giả động, nhân giả tĩnh. Tri giả lạc, nhân giả thọ.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog