XtGem Forum catalog

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Chương III: ADN và gen – Mối quan hệ giữa gen và ARN – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 53


Bài 1 : Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND.

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 2 : ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -»ARN.


–  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.Bài 3. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:


Mach 1: A-T-G-X-T-X-G


Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X Xác định trình tự các đơn phản của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.


Giải


Mạch ARN có trình tự các dơn phân như sau: A-Ư-G-X-U-X-G


Bài 4.  Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.
It is the quality of the moment, not the number of days, or events, or of actors, that imports.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên