XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ


1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử


Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị


I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)


2. Mạch cacbon


Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon di liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon là mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.


3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử


Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Thí dụ: cùng công thức phân tử C2H6O nhưng trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau, tạo thành hai hợp chất khác nhau là rượu etylic và đimetyl ete., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy viết cái mất vào bụi, cái được vào cẩm thạch.
Write your injuries in dust, your benefits in marble.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên