80s toys - Atari. I still have

Giải tất cả bài tập Hóa học lớp 9 chính xác nhất
Học kỳ I: 


CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ


* Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

* Bài 2: Một số oxit quan trọng

* Bài 3: Tính chất hóa học của axit

* Bài 4: Một số axit quan trọng

* Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

* Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

* Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

* Bài 8: Một số bazơ quan trọng

* Bài 9: Tính chất hóa học của muối

* Bài 10: Một số muối quan trọng

* Bài 11: Phân bón hóa học

* Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

* Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

* Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối


CHƯƠNG II: KIM LOẠI


* Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại

* Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

* Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

* Bài 18: Nhôm

* Bài 19: Sắt

* Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, Thép

* Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

* Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

* Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

* Bài 24: Ôn tập học kỳ 1


Học kỳ II 


CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

* Bài 25: Tính chất của phi kim

* Bài 26: Clo

* Bài 27: Cacbon

* Bài 28: Các oxit của cacbon

* Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

* Bài 30: Silic. Công nghệ silicat

* Bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

* Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim-Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

* Bài 33: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng


CHƯƠNG IV: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU


* Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

* Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

* Bài 36: Metan

* Bài 37: Etilen

* Bài 38: Axetilen

* Bài 39: Benzen

* Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

* Bài 41: Nhiên liệu

* Bài 42: Luyện tập chương 4: Hidrocacbon-Nhiên liệu

* Bài 43: Thực hành: Tính chất của hidrocacbon


CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON POLIME


* Bài 44: Rượu etylic

* Bài 45: Axit axetic

* Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

* Bài 47: Chất béo

* Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

* Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

* Bài 50: Glucozo

* Bài 51: Saccarozo

* Bài 52: Tinh bột và xenlulozo

* Bài 53: Protein

* Bài 54: Polime

* Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

* Bài 56: Ôn tập cuối năm


(Tiếp tục cập nhật ….. ) 
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc.
It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên