Chương I – Tiết 7 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 46 đến 49 – Trang 92, 93

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 46 đến 49 – Trang 92, 93


46. Các câu sau đúng hay sai ?

a) Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.


b) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.


c) Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.


d) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.


Hướng dẫn giải


a) Đúng. Vì hình thang có hai cạnh đáy song song lại có thêm hai cạnh đáy bằng nhau nên là hình bình hành theo dấu hiệu 5.


b) Đúng. Vì khi đó ta được tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành (theo định nghĩa).


c) Sai. Vì hình thang cân có hai cạnh đối (hai cạnh bên) bằng nhau nhưng nó không phải là hình bình hành., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực không phải bằng chứng vững chắc cho sự thật.
Power is not sufficient evidence of truth.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring