XtGem Forum catalog

Chương III – Tiết 4 : Phương trình tích – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 21, 22 – Trang 17

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 21, 22 – Trang 17


21. Giải các phương trình :

a) (3x – 2)(4x + 5) = 0 ;                        b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0 ;


c) (4x + 2)(x² + 1) = 0 ;                        d) (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0.


Hướng dẫn giải


a) (3x – 2)(4x + 5) = 0  <=> 3x – 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0  • 3x – 2 = 0 <=> 3x = 2 <=> x = 2/3

  • 4x + 5 = 0 <=> 4x = -5 <=> x = -5/4.


Vậy phương trình có tập nghiệm :


Chương III – Tiết 4 : Phương trình tích – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 21, 22 – Trang 17


b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0 <=> 2,3x = 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 0  • 2,3x – 6,9 = 0 <=> 2,3x = 6,9 <=> x = 3.

  • 0,1x + 2 = 0 <=> 0,1x = -2 <=> x = -20


Vậy phương trình có tập hợp nghiệm S = {3 ; -20}, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên