Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương II – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 19 đến 25 – Trang 122, 123

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 19 đến 25 – Trang 122, 123


19.

a) Xem hình 133. Hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích) :


Chương II – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 19 đến 25 – Trang 122, 123


b) Hai tam giác có diện tích bằn nhau thì có bằng nhau hay không ?


Hướng dẫn giải


a) Ta có diện tích các tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần lượt là 4, 2, 4, 5, 9/2, 4, 7/2, 3 ô vuông.


=> Tam giác 1, 3 và 6 có cùng diện tích


b) Hai tam giác có diện tích bằng nhau có thể không bằng nhau. Vi dụ tam giác 1, 3 ở câu a.


20. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó. Từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức tính diện tích tam giác,, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có thể bỏ qua một lời nói, nhưng không thể bỏ qua một nghìn lời góp ý.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên