XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 9 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 54 đến 58 – Trang 25

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 54 đến 58 – Trang 25


54. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) x³ + 2x²y + xy² – 9x ;                                      b) 2x – 2y – x² + 2xy – y² ;


Chương I – Tiết 9 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 54 đến 58 – Trang 25


Hướng dẫn giải


a) x³ + 2x²y + xy² – 9x <=> x(x² + 2xy + y² – 9) <=> x[x² + 2xy + y²) – 9]


<=> x[(x + y)² – 3²] <=> x(x + y – 3)(x + y + 3).


b) 2x – 2y – x² + 2xy – y²


<=> (2x – 2y) – (x² – 2xy + y²)


<=> 2(x – y) – (x – y)², , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình.
Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên