pacman, rainbows, and roller s

Chương I : Phép nhân và phép chia các đa thức – Tiết 1 : Nhân đơn thức với đa thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 1 đến 6 – Trang 5-6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Như một quy luật chung, tự do của bất kỳ dân tộc nào cũng có thể được đo bằng lượng tiếng cười.
As a general rule, the freedom of any people can be judged by the volume of their laughter.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên