Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương IV – Tiết 2 : Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 5 đến 8 – Trang 39, 40

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 5 đến 8 – Trang 39, 40


5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a) (-6).5 < (-5).5 ;                              b) (-60.(-3) < (-5)(-3)


c) (-2003)(-2005) ≤ (-2005).2004        d) -3x² ≤ 0.


Hướng dẫn giải


a) (-6).5 < (-5).5


Vì -6 < -5 và 5 > 0 nên (-6).5 < (-5).5.


Vậy khẳng định đúng


b) (-6).(-3) < (-5)(-3)


Ta có : (-6) < -5 và -3 < 0 nên (-6).(-3) < (-5)(-3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.
I heard someone whisper your name, but when I turned around to see who it was, I was alone. Then I realized that it was my heart telling me that I miss you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên