Old school Easter eggs.

Chương III – Tiết 2 : Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 6 đến 9 – Trang 9, 10

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 6 đến 9 – Trang 9, 10


6.Tính diện tích S của hình thang ABCD (h. 1) theo x bằng hai cách

1)Theo công thức S = BH . (BC + DA) : 2 ;


2) S = S(ABH) + S (BCKH) + S (CKD)


Sau đó sử dụng giải thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương nhau. Trong hai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không ?


Chương III – Tiết 2 : Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 6 đến 9 – Trang 9, 10


Hướng dẫn giải


Gọi S là diện tích hình thang ABCD


1)Theo công thức :


Chương III – Tiết 2 : Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 6 đến 9 – Trang 9, 10, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói về hòa bình là không đủ. Bạn phải tin vào nó. Và tin vào hòa bình là không đủ. Bạn phải hành động vì nó.
It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên