XtGem Forum catalog

Chương III – Tiết 3 : Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 13 – Trang 12, 13

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 13 – Trang 12, 13


10. Tìm chỗ sai và sửa lại các bài sau cho đúng :

a) 3x – 6 + x = 9 – x <=> 3x + x – x = 9 – 6 <=> 3x = 3 <=> x = 1.


b) 2t – 3 + 5t = 4t + 12 <=> 2t + 5t – 4t = 12 – 3 <=> 3t = 9 <=> t = 3.


Hướng dẫn giải


a ) Sai ở phương trình thứ hai chuyển vế hạng tử -6 từ vế trái sáng vế phải, hạng tử -x từ vế phải sang vế trái mà không đổi dấu.


Giải lại :


3x – 6 = 9 – x


<=> 3x + x + x = 9 + 6 <=> 5x = 15 <=> x = 3


Vậy phương trình có duy nhất một nghiệm là x = 3., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người sống bằng hy vọng sẽ chết vì nhịn đói.
He that lives upon hope will die fasting.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên