Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 15 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 15 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


WRITE.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 15 SGK)


Đề bài:


Read the information about Tam.(Hãy đọc thông tin viết về Tâm).


Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 15 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


His name’s Le Van Tam and he’s fourteen years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother, Hung. He’s tall and thin and has short black hair. He is sociable, humorous and helpful. His best friends are Ba and Bao.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


Tên cậu ấy là Lê Văn Tâm. Cậu ấy 14 tuổi. Cậu ấy sống ớ nhà số 26 đường Trân Phú ở Hà Nội với mẹ, bố và anh của cậu ấy tên là Hùng. Cậu ẩy cao, ốm và có tóc đen ngăn. Cậu ấv dễ gần, hài hước và thích giúp đỡ. Những người bạn thân nhất của cậu ấy là Ba và Bảo.


Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 15 SGK), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người giàu chờ những tai họa, người nghèo chờ những niềm vui.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog