Insane

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 20 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 20 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 20 SGK)

Đề bài:Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation.( Đặt những câu dưới đây vào chỗ đúng để hoàn thành đoạn hội thoại)


a)   I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?


b)   Hello. 9 210 752c)   It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?


d)   Bye.


e)   Yes. What time can we meet?


f)  Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt.
The dew of compassion is a tear.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên