Disneyland 1972 Love the old s

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 82 SGK)

Đề bài:


Match the letters A. B. C. D. E. or F to the correct word in the box.  Then put them in the correct order as you hear.

(Ẹm hãy ghép tranh A, B, c, D, E hoặc F với từ mô tả tranh đúng cho trong khung rồi xếp chúng theo trật tự đúng khi em nghe băng).

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nền văn minh bắt đầu với trật tự, phát triển với tự do, và chết cùng sự hỗn loạn.
Civilization begins with order, grows with liberty and dies with chaos.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên