Old school Easter eggs.

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 82 SGK)

Đề bài:


Match the letters A. B. C. D. E. or F to the correct word in the box.  Then put them in the correct order as you hear.

(Ẹm hãy ghép tranh A, B, c, D, E hoặc F với từ mô tả tranh đúng cho trong khung rồi xếp chúng theo trật tự đúng khi em nghe băng).

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đối với đàn ông tình yêu chỉ là bài nhạc nền trong cuộc đời. Đối với phụ nữ, tình yêu lại là bài nhạc chủ đề trong cuộc đời.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên