XtGem Forum catalog

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 82 SGK)

Đề bài:


Match the letters A. B. C. D. E. or F to the correct word in the box.  Then put them in the correct order as you hear.

(Ẹm hãy ghép tranh A, B, c, D, E hoặc F với từ mô tả tranh đúng cho trong khung rồi xếp chúng theo trật tự đúng khi em nghe băng).

Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để số đông cai trị là trái với tự nhiên, vì số đông hiếm khi có thể có tổ chức và thống nhất trong hành động cụ thể, và số ít có thể.
It is unnatural for a majority to rule, for a majority can seldom be organized and united for specific action, and a minority can.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên